Vefk Nedir Nasıl Yapılır

Vefk Nedir Nasıl Yapılır

Vefk muskanın ağırıdır yani muskadan daha ağır güçlü bir işlemdir vefk in bir çok çeşidi ve yapılışı vardır. Vefk i iyi olan  her şey için yapılır ayrılanları birleştirmek için yada arada ki muhabbetti çoğaltmak için sıcaklık olsun diye duyguları güçlensin diye kötü şeylerden korunmak içinde yapılır başarı içinde yapılır ve isteğe göre de hazırlanan özel vefk ler de vardır. İş kısmetin açılması rızkın çoğalması bir çok isteği de karşılamaktadır.

Vefk bir büyü deyildir vefk ayrıdır rahmani şekilde yapılır büyü ise şeytani şekilde yapılır büyü dinimizce günahtır ama vefk yeri gelir kurandan ayetlerle okumayla hazırlanır. Onun için vefkle büyüyü karıştırmayalım

Bu vefk ler kişin isteği doğrultusun da da hazırlanır ” iş, kısmet, bereket, bağlılık, karı koca, eşler, muhabbet” ve bir çok konu içinde yapılır.

Vefkin Hazırlanışı

Vefk : bir murabbada yani dörtgende uzunlamasına ve enlemesine bir birini kesen doğru çizgilerden meydana gelen bir şeklin içine konan sayılar ve harflere denir.
Buna örnek de : üçlü, dörtlü,beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, vefkler gibi daha bir çok vefk çeşidi de vardır. bunlar vefklerin aslını meydana getirirler. Diğer bir çok vefk ler vardır bunlar da kişiye ihtiyaç duyduğum da kişiye özel hazırlayacağım.

Dılı ve satır böyle bir murabba şeklinde yani dörtgende yukarıdan aşağıya doğru çizilen doğru çizgilerden meydana gelen kısımlara dılı ve sağdan sola çizilen doğru çizgilere satır adı verilir.
Kutur karşılıklı köşeleri birleştiren çizgilere kutur denir kutur bunların arasında kalan hanelere kutur hanaleri denir mesela üçlü vefkde sağda iki, beş, sekiz ve solda dört, beş, altı yazılıhaneler kutur haneleridir. Başlangıç ve son herhangi bir vefk kaçlı olursa olsun birinci hanesi başlangıç dokuzuncu hanesi son hanedir.
Orta mebde ile münteha adedini yarısıdır vasıtı bulmak için müntea adedine bir katılır ve ikiye bölünür çıkan aded o vefkin vasatı yani ortasıdır.

Üçlü vefk ler de bir kesir artarsa sol kutuda bir noksan çıkar iki kesir artarsa sol kutuda iki fazla çıkar bu sebeple üçlü vefkler de vefk haneye bir misli zamla ikinci haneye ve sonuna kadar her haneye birer misli artırarak vefk yazılır.

Vefkin kontürolü
Herhangi bir vefkin doğru olup olmadığını anlamak için gerek bir kenarını gerekse bir satırın ve gerekse sag ve sol kuturlarının her hangi tarafından olursa olsun toplamlarının birine musavi eşit olması lazımdır aksi halde vefk yanlıştır. Üçlü vefkler de bir kesir artarsa sol kuturda bir eksik çıkar iki kesir artarsa sol kuturda iki fazla çıkar bu sebeple üçlü vefkler de vefk haneye bir misli zamla ikinci haneye ve sonuna her haneye birer misli artırarak vefk doldurulur

Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar her hangi bir şeklin içine bir adet vefk edilmek istense özel bir tablo hazırlanarak o vef kin tarh adedini vefk olunacak adet ten çıkarıp kalanı taksim edilecek adetle bölerek vefkin birinci hanesine yazıp birer zamla vefk tamamlanır. Üçlü vefk diğer vefkle rin en çabuk tesir edenidir her kez kendi mensup olduğu mizaç unsurlara göre ve kendisine en uygun olan es mayı seçerek vefk yapıp üzerinde yada yakar mensup olduğu yıldızın saatinde o es maya adedi kadar zikri ve okumayı yapar. Çok kısa zamanda büyük başarılara ve isteğine ulaşacak tır.

Birde dörtlü vefk den bahsedeyim
Dörtlü vefk yapmada pek çok kaideler varsada biz en çok kulanılan beş kaideyi vermeyi uygun gördüm. Birinci kaide vefk olunacak adet ten otuz tarh olunur kalan dördü taksim edilir. Harici kısmet birinci haneye yazılır ve birer zamla sona kadar gidilir ancak taksimde kesir üç kalmışsa beşinci haneye bir iki kalmışsa dokuzuncu haneye bir. Bir kalmışsa on üçün cü haneye bir fazla ilave etmek suretiyle vefk tamamlanır.

Bir hanede yazılı kelimenin adedine birer zamla dördüncü haneye yazılı kelimenin adedinden birer çıkarmakla beşinci haneye kadar inilir bir zamla sekizinci hane yazılır onaltıncı hanedeki kelimenin adedinden birer çıkarmakla on üçüncü haneye kadar inilir onuncu hanedeki kelimenin adedinden bir çıkarmakla dokuzuncu haneye ve birer ilave ile on ikinci haneye kadar çıkartılır bu vefk işleri kolaylaşması başarıya erişmek için kullanılır.  Her namazdan sonra ayetin adedi kadar yani bin üçyüz doksan iki kere okumak lazımdır. Birinci hanesinden dördüncü hanesine kadar beduh harfleri tabi harflerin arapcaları yazılır onbirinci hanesine talibin ismi yazılı ismin rakamına ikizam ederek onikinci haneye ve ikişer çıkarılarak onuncu ve dokuzuncu henlere inilir beşinci haneye karşı tarafın ismi yazılır ve adedine iki şer zam ederek altıncı yedinci ve sekizinci haneden çıkarılır bundan sonra talip ve matlubun isimleri toplanır buna dışarıda on ilave edilir bu toplam vefke konulacak esma ve ayetten düşürülür kalan on üçüncü haneye ve ikişer zamla on dört ve on altıncı hanelere yazılır vefk talibin üzerinde olduğu halde dört veya on altıgün vefke yazılan ayet adedi kadar okumaya devam edilir. biz burada bin ikiyüz yirmi yedi adedine denk gelen ( ve elkaydu aleyke mahabbetten minni ) ayeti kerimesini koyduk bu ayatten başka ayrıca günde ikibin dörtyüz atmış sekiz kerede ya vedüh ismini okumakda gerekir. Arkasından yedi kerede aşağıda yazılı duayı okumak vefkin etrafına yazmak istediğin ve dileğinin meydana gelmesini hızlandırır.

Bismillahirrahmanirrahıym Allahümme bi sirri beduhın yirmi kere ve bil kalemi vel levhı ve bikülli nebiyin memduhın en tecmea beyner ruhı ver ravhı ya camıu yüz ondört kere icma kalbe fülanebni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete ya hadi yirmi kere ehdi kalbe fülanebni fülanete  li mehabbeti fülanete binti fülanete ya vedudü yirmi kere ic alil ülfetet tammete vel mehabbetel kamilete beyne fülanibni fülanee ve fülanete binti fülanete hatta yekune tav a iradetiha ya Allahü atmis alti kere ya ferdü ya samedü ya men lem yelid velem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad .Yühıbbüehüm ke hubbillah vellezine amenü eşeddü hubben lillah Lev enfakte ma fil erdı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehü azizüm hakim Asellahü en yec ale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhüm meveddeh vallahü kadir vallahü ğafürün rahıym.

Bur da her vef kin ve hazırlanışı tam olarak yazılmamış tır ki bunların sizin yapmanız yada uygulamanız doğru deyil dir. Bu işi iyi bilen birine yaptırın.

NOT :  Lütfen yardım almak için sağdaki yardım formunu doldurabilir siniz yada telefonla da ulaşa bilir siniz lütfen çekinmeyin sorunu nuz her ne olursa olsun.

Telefon :  0545 317 03 90  email : medyumadem@gmail.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.